Kim Hak Rae & Lim Chul Woo -Me- (내가)

Kim Hak Rae & Lim Chul Woo -Me- (내가)
Live in 1979